U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Průmyslová ochranná přílba

Typ: 611 – Lasogard  LP 2002

 

určená pro ochranu hlavy proti nárazům v průmyslovém  prostředí a poskytující doplňkovou ochranu: -30°C, 440 V, 1000 V

 

 

bylo dne

 

15. 3. 1999

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                          

V Praze, dne 15. 3. 1999

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k použití průmyslové ochranné přílby LAS typ LP 2002.

 

Určení

Přílba je určena jako osobní ochranný prostředek hlavy, chránící uživatele zejména před mechanickým úrazem hlavy způsobeným padajícími předměty v rozsahu evropskou normou EN 397 (a ČSN EN 397) stanovených závazných a následujících nezávazných technických požadavků:

-odolnost při velmi nízkých teplotách (do –30°C)

-elektroisolační odolnost (pro střídavé napětí do 440 V)

Dále poskytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem o střídavém napětí do 1000 V podle ČSN 345611.

Přílba je určena pro pracovníky v průmyslu, stavebnictví, dopravě, zemědělství apod. Není vhodná pro prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů nebo s nebezpečím výbuchu (např. v hornictví), ani jako přílba požární, motoristická nebo sportovní (cyklistika, jezdectví). Přílba se nesmí nijak upravovat pro montáž příslušenství, nesmí se používat nátěry, rozpouštědla, lepidla apod.

Nasazování a seřizování

Délku týlního pásku upravíme vhodně podle velikosti hlavy. Jeho volný konec protáhneme určenými otvory v  protilehlé části a po dosažení žádané velikosti do sebe zamáčkneme vrubové zářezy.

Čištění a desinfekce

Plastové části přílby lze omývat vlažnou mýdlovou vodou nebo příslušně ředěnými saponáty event. běžnými desinfekčními prostředky. Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla. Znečistěný potní pásek raději vyměňte za nový.

Údržba

Před každým použitím je třeba přílbu důkladně prohlédnout. Při zjištění jakéhokoli poškození skořepiny je nutné přílbu okamžitě vyřadit. Poškozené části vnitřního vybavení je možno nahradit novými.

UPOZORNĚNÍ  !!!

Přílba, která byla vystavena silnému nárazu musí být neprodleně vyřazena z dalšího používání, i když nejeví známky poškození.

Skladování

Přílba má být skladována v suchém a čistém prostředí při teplotě +5 až 40°C a chráněna před  denním světlem.

Doba použitelnosti přílby

Přílba se nesmí používat déle než 5 let od data výroby vyznačeného na přílbě. Dlouhodobý účinek přímého slunečního světla může významně ovlivnit vlastnosti i životnost přílby. Při přepravě ukládejte přílbu do plastového sáčku.

Náhradní díly

Vyměnitelné náhradní díly jsou textilní náhlavní opěra pro LP 2002, plastová objímka hlavy LP 2003 a potní pásek

Příslušenství

Společně s přílbou lze používat podbradní pásek dodávaný výrobcem a mušlové chrániče sluchu firem Lasogard, Silenta a Peltor se speciálními adaptéry pro upevňovací otvory v přílbách LP event. plastové nebo drátěné obličejové štíty takto uchycené.

Podbradní pásek

Při potřebě použít podbradní pásek se jeho volné konce opatřené plastovými přípravky upevní do závěsů po stranách plastové objímky hlavy a jeho délka se nastaví pomocí plastové spony.

Značení přílby

LAS – označení výrobce,  LP2002- typ přílby,  PE-materiál skořepiny=polyetylén, I-II 52-59-rozsah velikostí, EN 397-norma,jejíž požadavky přílba splňuje, -30°C-odolnost do označené teploty, 440 V-elektroisolační odolnost  pro střídavé napětí do 440 V podle EN 397, 1000 VAC- elektroisolační odolnost pro střídavé napětí do 1000 V podle ČSN 345611, 98 I-IV-rok a čtvrtletí výroby.

 

Výrobce:                                                                                             Dovozce:

Lasogard Arbeitsschutz-Produkte GmbH                                             Červa-Export-Import

Papelweg 8-10                                                                                     Za Strahovem 373/69

66687 Wadern-Lockweiler                                                                   169 00 Praha 6-Břevnov

Německo                                                                                               IČO 10139931

                                                                                                              Telefon 00420/2/33353531

                                                                                                              Fax       00420/2/33354346