U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Lesnický komplet – přílba, chrániče sluchu, obličejový štít

typ: 6417 - Peltor (Švédsko)

 

určená pro ochranu hlavy , sluchu a obličeje

 

 

bylo dne

 

25. 4. 2000

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

 

 

 

 

V Praze, dne 25. 4. 2000                         

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME VÁM KE SPRÁVNÉ VOLBĚ!

K dosažení očekávaného výsledku a pohody při používání je důležité důkladně pročíst přiložený návod k používání a věnovat pozornost našim radám a pokynům.

Průmyslová ochranná přílba je určena jako osobní ochranný prostředek hlavy chránící uživatele zejména před mechanickým úrazem hlavy způsobeným padajícími předměty v rozsahu evropskou normou EN 397:1995 stanovených závazných technických požadavků a následujících nezávazných technických požadavků:

-      odolnost při velmi nízkých teplotách (do – 30°C)

-      elektroisolační odolnost (pro střídavé napětí do 440 V)

-          odolnost proti příčné deformaci

-          odolnost proti postřiku roztaveným kovem.

Přílba je určena pro ochranu hlavy pracovníků v průmyslu, stavebnictví, dopravě, zemědělství apod. Není určena pro použití v prostředích s nebezpečím požáru hořlavých prachů nebo s nebezpečím výbuchu (hornictví), ani jako přílba požární motoristická nebo sportovní (cyklistika, jezdectví).

1.       Montáž vnitřního vybavení.

Vsuňte úchyty náhlavní vložky do odpovídajících otvorů ve skořepině dle obrázků. Pozor! Temenní tlumící pásky musí být v místě upevnění napnuté.

2.       Individuální přizpůsobení

Seřízením týlního pásku náhlavní vložky lze nastavit vhodnou velikost tak, aby přílba „seděla“ na hlavě uživatele. Nasaďte přílbu, seřiďte pásek a zajistěte ve vhodné poloze vtlačením výstupků pásku do odpovídajících otvorů. Možnost seřízení týlního pásku do tří poloh dle obrázku umožňuje nastavení nosné výšky.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO UŽIVATELE

Pro zachování funkčnosti a dosažení  co nejvyššího ochranného účinku přílby je zapotřebí vždy postupovat podle následujících pokynů:

°  Velikost náhlavní vložky musí být seřízena podle velikosti hlavy uživatele a musí být udržována v dobrém stavu

°  Znečistěná skořepina, náhlavní vložka a potní páska by měla být pravidelně ošetřována mýdlem a vlažnou    vodou

°  Nepřechovávejte přílbu v ostrém slunečním světle a při vysokých teplotách. Tma a chlad zpomaluje stárnutí.

°  Životnost výrobku se dá těžce definovat. Obecně platí, že přílba starší než pět let od data výroby by měla být     vyřazena. Doporučená doba použitelnosti je asi 3500 hodin, za extrémních podmínek je tato doba kratší.

°  UV záření a kontakt s určitými chemikáliemi může výrobek poškozovat. Nepoužívejte barvy, ředidla, lepidla    nebo samolepky k „vylepšení“ přílby pokud to není výrobcem doporučeno. Podrobnější informace je možné    získat od výrobce.

°  Ochranná přílba je konstruována tak, aby tlumila nárazy na hlavu uživatele. Poškozená přílba ztrácí ochranný     účinek. Pokud byla přílba vystavena silným nárazům, je zapotřebí zkontrolovat, zda nedošlo k poškození     tlumících pásků nebo samotné skořepiny. Přílbu, která byla vystavena silnějšímu nárazu, i když není viditelně     poškozena,  je nejlépe vždy vyměnit.

°  Jakékoli neodborné úpravy přílby, výměna nebo odstranění originálních dílů – pokud to není výrobcem

doporučeno – jsou zakázány a znamenají riziko pro uživatele.

Materiál přílby: ABS s UV stabilizátorem.

 

3.       Náhradní díly

3:1  Náhlavní vložka G2C/G2D                                        3:2  Potní pásek  HYG3, HYG4

 

4.       Příslušenství

4:1  Ochrana proti dešti.  Oranžová GR3C. Oranžová/tepelně isolační  GR3D.  Žlutá  GR3C GU

4:2  Mušlové chrániče sluchu – H31P3K, event. jiný doporučený výrobcem přílby

4:3  Obličejové štíty – typ V1A 900, event. jiný doporučený výrobcem přílby

4:4  Podbradník  GH2

4:5  Úchytka pro obličejový štít  P3KV

4:6  Náhlavní vložka se 6 úchyty  G2E

 

Kompletní ochrana hlavy

K dosažení očekávaného výsledku a co nejvyššího pohodlí při používání přílby je důležité užívat pouze příslušenství, které je pro přílbu konstruováno. V tom případě umožňuje konstrukce a tvar přílby např. správné připevnění mušlových chráničů sluchu a možnost jejich potřebného seřízení. Rovněž při montáži obličejového štítu je nutné zachovat optimální vzdálenost od obličeje, dobrou těsnost, zorný úhel aj. Ochranná přílba Peltor s dalším příslušenstvím Peltor (mušlové chrániče sluchu, obličejové štíty, komunikační systémy atd.) je zárukou spolehlivé ochrany.